گردون وسط فابریکی اکتی فرای یک کیلویی ( سرخ کن تفال )

گردون فابریکی یک کیلویی تفال فرانسه

 

 

 

همزن سرخ کن تفال ، گردون سرخ کن تفال