قطعات چای ساز مورفی ریچاردز شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز ریچاردز

۲- المنت چای ساز ریچاردز

۳- برد چای ساز ریچاردز

۴- قوری چای ساز ریچاردز

۵- جرم گیری چای ساز ریچاردز