جدول قیمت

خدمات اعضای رایگان اعضای ویژه
تعمیر صفحه نمایش تلفن ۶۵۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان
نصب نرم افزار تبلت ۷۷۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
پاکسازی کامپیوتر ۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۲۵۰۰۰ تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
تعویض باتری گوشی ۷۵۰۰۰ تومان خرید قالب وردپرس

جدول پیشفرض

خدمات اعضای رایگان اعضای ویژه
تعمیر صفحه نمایش تلفن ۶۵۰۰۰ تومان ۴۷۰۰۰ تومان
نصب نرم افزار تبلت ۷۷۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
پاکسازی کامپیوتر ۱۴۵۰۰۰ تومان ۱۲۵۰۰۰ تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰۰ تومان
تعویض باتری گوشی ۷۵۰۰۰ تومان خرید قالب وردپرس