قطعات چای ساز گاستروبک شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز گاستروبک

۲- المنت چای ساز گاستروبک

۳- برد چای ساز گاستروبک

۴- قوری چای ساز گاستروبک

۵- جرم گیری چای ساز گاستروبک

قطعات چای ساز کنوود شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز کنوود

۲- المنت چای ساز کنوود

۳- برد چای ساز کنوود

۴- قوری چای ساز کنوود

۵- جرم گیری چای ساز کنوود

قطعات چای ساز مورفی ریچاردز شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز ریچاردز

۲- المنت چای ساز ریچاردز

۳- برد چای ساز ریچاردز

۴- قوری چای ساز ریچاردز

۵- جرم گیری چای ساز ریچاردز

قطعات چای ساز سانی شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز سانی

۲- المنت چای ساز سانی

۳- برد چای ساز سانی

۴- قوری چای ساز سانی

۵- جرم گیری چای ساز سانی

قطعات چای ساز ویداس شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز ویداس

۲- المنت چای ساز ویداس

۳- برد چای ساز ویداس

۴- قوری چای ساز ویداس

۵- جرم گیری چای ساز ویداس

قطعات چای ساز دلمونتی شامل :

۱- ترموستات ( ترمستات ) چای ساز دلمونتی

۲- المنت چای ساز دلمونتی

۳- برد چای ساز دلمونتی

۴- قوری چای ساز دلمونتی

۵- جرم گیری چای ساز دلمونتی