تعمیر غذاساز در تهران

 تعمیرات غذاساز در سنتر سرویس

لوازم یدکی غذاساز و لوازم یدکی خردکن را از قطعه بانک بخواهید

پیش آزمون واحد کار ۵
۱- چرا به این دستگاه غذاساز گفته مى شود؟
۲- دو شاخه در پریز برق قرار دارد ولى دستگاه پس از استارت کار نمى کند. علت چیست؟
۳- بهترین حفاظت و ایمنى براى این دستگاه چیست؟ دو مورد از آنها را بنویسید.
۴- چرا در دستگاه غذاساز از موتور اونیورسال استفاده مى شود؟
۵- معمولاً براى حفاظت از موتور دستگاه غذاساز از چه وسیله اى استفاده مى شود؟ مقدمه:
دســتگاه غذاســاز یک چندکاره با امکانات کامل مى باشــد و به کمک آن مى توان امکان تهیه ى انواع غذاها را بوجود آورد.
معمولاً این دســتگاه داراى یک گیربکس و موتور مى باشد و با اضافه شــدن متعلقات گوناگون مى توان کارهایى مانند ورز دادن خمیر، زدن خامه و تخم مرغ، پودینگ فورى، مایونز، کیک اســفنجى، پرس مرکبات، آبمیوه گیرى، همزن، سبزى خردکن، ورقه کردن، خلال کن سیب زمینى و پیاز و خرد کردن گوشت و غیره را انجام داد.

شکل ۵-۱

حفاظت و ایمنى دستگاه غذاساز
۱- هرگز محفظه ى دســتگاه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نشوئید.
۲- قبل از اتصال دســتگاه به بــرق دقت کنید که ولتاژ روى دستگاه با برق محل هماهنگى داشته باشد.
۳- چنانچه سیم برق، دو شاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه دیده اند از دستگاه استفاده نکنید.
۴- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
۵- هرگز دستگاه را با چرخاندن پارچ همزن، کاسه غذاساز یا کاســه آبمیوه گیرى خاموش نکنید بلکه همیشــه دســتگاه را با چرخانــدن دکمه کنترل بــر روى وضعیت off قــرار داده و خاموش کنید.
۶- قبل از جدا کردن هر گونه لوازم جانبى از دســتگاه، ابتدا آنرا خاموش کنید.
۷- بلافاصله پس از اســتفاده کردن از دستگاه، دو شاخه ى آنرا از برق خارج کنید.
۸- قبل از برداشــتن در کاســه یا پارچ، صبر کنید تا قطعاتچرخنده دستگاه از حرکت باز ایستد.
۹- در صــورت صدمــه دیدن صافى آبمیــوه گیرى، از آن استفاده نکنید.
۰۱- بایــد اجازه داد تا مواد قبــل از عمل آورى به اندازه ى کافى خنک شوند.
۱۱- هرگز از انگشــتان خود براى فشــار دادن مواد به پایین لوله تغذیه در هنگام کار کردن دستگاه استفاده نکنید.
۲۱- صافى باید به نحو صحیحى روى واحد موتورى نصب شــود و همچنین مخــروط نیز باید به طرز صحیــح روى تورى نصب گردد تا قفل ایمنى داخل پرس مرکبات کار کند.
۳۱- با اتمام کار پرس مرکبات یا هنگام در آوردن تفاله باید دستگاه را خاموش کرده و سپس کاسه، صافى و مخروط روى آن را از دستگاه جدا کنید.

اجزا و قطعات غذاساز
شکل ۵-۲

اجزاى دستگاه غذاساز
شــکل ۳-۵ یک رابــط انتقــال دهنده ى قــدرت موتور به ابزارهاى مختلف براى کاربرى هاى متفاوت را نشــان مى دهد. نام این قطعه نگهدارنده ى ابزار مى باشــد. در قسمت بالاى این رابط شش شیار وجود دارد که ابزارهاى مختلف روى شیارهاى بالا قرار مى گیرند.
شکل ۵-۴ قسمت داخل نگهدارنده ى ابزار را نشان مى دهد که داراى سوراخى با شش شیار مى باشد. این شیارها با کوپلینگ کاسه ى غذاساز درگیر شده و نیروى موتور را به ابزار منتقل مى کنند.
شــکل ۵-۵ دو نوع تیغه خردکن را نشــان مى دهد که تیغهسمت راست از نوع پلاستیکى مى باشد و براى ورز دادن خمیر بکار مى رود ولى تیغه ى سمت چپ فلزى و بسیار تیز مى باشدو براى خرد کردن گوشــت و سبزیجات مورد استفاده قرار مى گیرد و یک حفاظ نیز براى تیغه ى فلزى ساخته شده است.
شــکل۶-۵ دو همــزن بالونى را نشــان مى دهــد که عکس همدیگر مى چرخند و مواد را بخوبى مخلوط مى کنند.
شــکل ۷-۵ طریقه ى جدا کردن شبکه هاى همزن بالونى راجهت شستشــو نشان مى دهد. این شــبکه از جنس استیل است. همیشــه همزن بالونى و شــبکه ى اســتیل را بعد از استفاده تمیز کنید.
مطابق شکل ۸-۵ دیسک ورقه زنى را طورى نگهدارید که بتوانید مهره و تیغه ى آنرا از دو طرف بگیرید. ســپس در جهت عکس حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا از هم جدا شوند.

شکل ۵-۷

۵-۹
طبق شــکل ۹-۵ پس از جدا شــدن مهره و تیغه از یکدیگر،تیغه نیز به راحتى از دیســک جدا مى شــود. شیارهاى زیر تیغه محل قرار گرفتن نگهدارنده ى ابزار مى باشد تا نیروى موتور به دیسک منتقل شود.
شــکل ۰۱-۵ اجزاى یک دیســک ورقه زنى قابل تنظیم را نشان مى دهد و با تنظیم آن مى توان مواد غذایى را به اندازه ى مورد نظر ورقه ورقه کرد.

شکل ۱۱-۵ سه نوع دیسک اســتیل مخصوص را به ترتیب نشان مى دهد.
۱- دیسک خرد کننده و خلال کننده ى سیفیجات
۲- دیسک دانه بندى
۳- دیسک خرد کننده ى دو طرفه
در شکل ۲۱-۵ دو نوع فشار دهنده ى میوه جات را مشاهده مى کنید که باید یک فشــار مناســب و مداوم را روى آن وارد کرد که میزان آن بســتگى به نوع میوه دارد و فشــار زیاد باعث وارد آمدن فشــار به گیربکس و موتور شده و در نهایت دستگاه متوقف خواهد شد.
در شــکل ۳۱-۵ یک تیغه و تورى آبمیوه گیرى نشان دادهشده است که با وارد شدن فشار بر روى میوه جات داخل آبمیوه گیرى، میوه جات با تیغه ى در حال حرکت تماس پیدا کرده وخرد مى شوند و آب آنها بر اثر نیروى گریز از مرکز جدا شده و از دستگاه خارج مى گردد و تفاله ى در آبمیوه گیرى باقى مى ماند.
در شــکل ۴۱-۵ تیغــه و تورى آب میوه گیرى را مشــاهده مــى کنید که تیغه در کف دســتگاه قرار گرفتــه و مواد را رنده مى کند. تورى نیز بصورت دیوار شــیب دار دور آن قرار گرفته اســت. با چرخش تیغ و تورى، مواد رنده شده به خارج پاشیده شــده و همزمان آب آنها گرفته مى شــود. باید توجه داشت که پس از اتمام کار باید شیارها را با برس پاک کرد.
۵-۵۸
شــکل ۵۱-۵ پشت تیغه و تورى را نشان مى دهد و خارهاىزیــر تیغه و تورى که با کوپلینگ ســر موتور درگیر مى شــوندبخوبى دیده مى شــود. همچنین کاســه ى جمع کننده ى تفاله و محفظه ى جمع کننده ى آبمیوه نیز به خوبى نشــان داده شده است.
شــکل ۶۱-۵ صافى با گیربکس و مخروط روى آنرا که در پرس مرکبات بکار مى رود نشــان مى دهد. گیربکس و صافى به هــم وصل و بصورت ثابت روى دســتگاه غذاســاز قرار مى گیرند.
در شــکل ۷۱-۵ شیارهاى داخل مخروط و چرخ دنده هایىکه از گیربکس وســط صافى بیرون آمده نشان داده شده است که با درگیر شــدن شــیارهاى داخل مخروط و چــرخ دنده ها، مخروط به حرکت در مى آید.
شــکل ۸۱-۵ صافى و مخروط را که روى گیربکس ســوار شده است به خوبى نشان مى دهد.
در شــکل ۹۱-۵ قســمت پشــت کوپلینگ آبمیوه گیرى با بســت هاى طرفین آن نشــان داده شــده که جنس آن از نوعى پلاستیک مى باشد.
در شــکل ۰۲-۵ بزرگ نمایى قسمت پشت کوپلینگ نشان داده شده که لاســتیک لرزه گیر کوپلینگ نیز بخوبى دیده مى شود.
شکل۱۲-۵ قسمت روى کوپلینگ آبمیوه گیرى را با بستهاى طرفین آن نشان مى دهد.
شکل ۲۲-۵ شیارها و ساچمه هاى محکم کننده ى تیغه و تورىرا نشان مى دهد. این ساچمه ها در زمانى که موتور دستگاه کار مى کند بطرف بیرون حرکت کرده و تیغه و تورى را نگه مى دارند.در شکل ۳۲-۵ نوعى الکتروموتور کامل با پروانه ى خنککننده ى آنرا مشــاهده مى کنید. این موتور از نوع اونیورســالمى باشد.
شــکل ۴۲-۵ نوعــى بــرد الکترونیکى کامل یک دســتگاه غذاســاز را نشــان مى دهد که برد تغذیه، کلیدها و لامپ هاى LED روى آن قرار گرفته اند.
در شکل ۵۲-۵ با باز شدن موتور از بدنه گیربکس، کوپلینگروى گیربکس بخوبى دیده مى شود.
در شــکل ۶۲-۵ نوعى میکروسوییچ حفاظتى دیده مى شود که در کنــار موتور قــرار گرفته و داراى یک اهرم مى باشــد. میکروسوییچ زمانى عمل کرده و برق دستگاه را وصل مى کند که کاسه ى غذاساز یا آبمیوه گیر روى اهرم آن قرار بگیرد.طرز کار دستگاه غذاساز
دو شــاخه را به برق بزنید. اگر ولوم دستگاه روى off باشد دستگاه خاموش است و هیچ چراغى روشن نیست. همچنین اگر دستگاه بدون یکى از خرد کننده ها مورد استفاده قرار گیرد باز هم به خاطر حفاظت و ایمنى کار نمى کند. (شکل ۷۲-۵)
مطابق شــکل ۸۲-۵ ولوم را در جهــت حرکت عقربه هاى ســاعت بچرخانید تــا روى ON قرار گیــرد. در این حالت دو چــراغ روى کلیدهــاى فشــارى ICE و PULSE بصــورت چشمک زن روشن مى شوند.

طبق شــکل ۹۲ ۵-در نیم دایره ى بــالا علامت هاى -ONOFF و سرعت موتور از مینیمم تا ماکزیمم نوشته شده است که با گرداندن ولوم و قرار دادن نشانه ى آن روى هر یک سرعتها، دســتگاه با همان ســرعت تنظیم شــده شــروع به کار مى کند.
طبق شکل ۰۳-۵ با فشار دادن دکمه ى PULSE ، دستگاه شروع به کار کردن مى کند و با قطع شدن فشار، دستگاه خاموش مى شود. همچنین با فشار دکمه ى ICE دستگاه بصورت لحظه اى در زمانهاى کوتاه قطع و وصل مى شود که براى خرد کردن یخ بکار مى رود.

شکل ۵-۲۸

۵-۳۰

مدار الکتریکى مونتاژ غذاساز
در شکل ۱۳-۵ مدار الکتریکى مونتاژ نوعى دستگاه غذاساز را مشاهده مى کنید.

طرز کار
بــا قرار دادن کاســه ى فرآورى مواد غذایى روى بدنه ى اصلى دســتگاه، میکروســوییچ ۳S وصل مى شــود. با گرداندن ولوم در جهت حرکت عقربه هاى ســاعت، دستگاه را روى ON قرار داده و آنرا بچرخانید تا سرعت مورد نظر شما تأمین گردد. در این حالت دستگاه شروع به کار مى کند.
مدار الکتریکى دستگاه غذاساز
در شکل ۲۳-۵ مدار الکتریکى نوعى دستگاه غذاساز را مشاهده مى کنید.

شکل ۲۳-۵ مدار الکتریکى غذاساز

آماده سازى قسمت همزن دستگاه غذاساز
در شــکل۳۳-۵ پارچ همزن، پیمانه ى اندازه گیرى، تیغه ىچهار پر جدا شــونده و اورینگ لاستیکى جهت آب بندى تیغه نشان داده شده است.
مطابق شــکل ۴۳-۵ تیغه ى چهار پــر را در جاى خود قرار دهیــد. دو پره ى این تیغه بطرف بــالا و دو پره ى دیگر بطرف پایین قرار دارند تا مواد زیر تیغه جمع نشوند.

شکل ۵-۳۳

۵-۳۵
طبق شکل ۵۳-۵ لاستیک کوپلینگ زیر تیغه ى چهار پر راگرفته و در جهت حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا محکمو آب بندى شود.
مطابق شکل ۶۳-۵ پس از بستن تیغه ى همزن، پارچ را ۰۸۱ درجه برگردانید تا آماده ى قرار گرفتن روى کوپلینگ دستگاه شود. همچنین تیغه هاى استیل همزن را نیز مشاهده مى کنید.

شــکل ۷۳-۵ پارچ همزن را روى کوپلینگ دستگاهقرار دهید. توجه کنید که در موقع قرار دادن یا جدا کردن پارچهمزن، حتماً دو شاخه را از پریز بیرون آورده باشید.

شکل ۵-۳۸
۵-۴۰
طبــق شــکل ۸۳-۵ پــس از قــرار دادن پارچ همــزن روى کوپلینگ غذاســاز، آنرا در جهت حرکت عقربه هاى ســاعت بچرخانید تا پارچ و دســتگاه با هم درگیر شــده و میکروسوییچ عمل کند و صداى کلیک شنیده شود.
۹۳-۵ در پارچ را روى آن قرار دهید. سوراخوســط در براى همزدن مواد در شــرایط خاص مى باشد. توجه کنید که هرگز در پارچ را هنگام چرخش تیغه باز نکنید.
شــکل ۰۴-۵ درپوش ســوراخ وســط مربوط به در پارچ را نشــان مى دهد. این درپوش بصورت یک پیمانه ســاخته شده تا براى اندازه گیرى میزان مواد غذایى نیز بکار رود.
آماده سازى دیسک ها و تیغه هاى غذاساز
شــکل ۱۴-۵ کاسه ى غذاســاز و در آنرا نشان مى دهد کهفرآورى مواد غذایى در این کاسه صورت مى گیرد.
در شکل ۲۴-۵ کاسه ى غذاساز ۰۸۱ درجه چرخانیده شده تا زیر آن دیده شــود. در این حالت کوپلینگ در وسط دسته و اهرم اتصال دهنده ى میکروسوییچ در انتهاى دسته بخوبى دیده مى شوند.
در شکل ۳۴-۵ طرز کار اهرم اتصال دهنده ى میکروسوییچبه وســیله ى یک پیچ گوشتى نشان داده شده که از بالاى دستهبه اهرم اتصال دهنده فشار وارد شده است.
مطابــق شــکل۴۴-۵ پس از فشــار پیچ گوشــتى روى اهرم میکروســوییچ، نوک اهرم اتصال دهنده از زیر دسته خارج مى شــود. بیرون آمدن این اهرم باعث اعمال فشار به میکروسوییچ شده و مدار وصل مى شود.
شکل ۵۴-۵ کاســه ى غذاساز را روى بدنه ى اصلىدستگاه قرار دهید.
طبق شــکل ۶۴-۵ پــس از قرار گرفتن کاســه ى غذاســاز روى بدنــه ى اصلى، آنرا در جهت حرکت عقربه هاى ســاعت بچرخانید تا صداى کلیک شــنیده شــده و کاسه ى غذاساز در جاى خود محکم شود.
۷۴-۵ رابط انتقال دهنــده ى قدرت موتور بهابزارهاى مختلف همچون دیســک ها، تیغه ها و همزن بالونى را در جاى خود قرار دهید تا با کوپلینگ وســط کاسه ى غذاساز درگیر شود.
شکل ۸۴-۵ دو نوع تیغه را که براى کارهاى مختلف از آن اســتفاده مى شود نشان مى دهد. تیغه ى استیل براى خرد کردن گوشت و تیغه ى پلاستیکى براى ورز دادن خمیر بکار مى رود. زمان اســتاندارد مورد نیاز جهت عمــل آورى تمامى امور ورز دادن بین ۰۸۱-۰۳ ثانیه است.
روى نگهدارنده ى ابزار را نشان مى دهد.

شــکل ۹۴-۵ طریقــه ى قرار دادن تیغه ى اســتیل در داخل کاســه ى غذاساز را نشــان مى دهد. پس از اتمام کار اگر مواد غذایى به داخل کاســه یا تیغه چسبیده باشد باید پس از خاموش کردن دســتگاه، در را از روى کاســه برداشــته و سپس مواد را بوسیله کاردک از روى تیغه یا دیواره ى کاسه جدا کنید.
شــکل ۰۵-۵ نحــوه ى قرار گرفتن دیســک ورقه زنى قابلتنظیم بر روى نگهدارنده ى ابزار در داخل کاســه ى غذاساز رانشان مى دهد.
در شــکل ۱۵-۵ طریقــه ى قرار گرفتن دیســک دانه بندى روى نگهدارنده ى ابزار نشان داده شده است.
شــکل ۲۵ نحوه ى درست قرار گرفتن دیسک خلال کننده شــکل ۳۵-۵ دیســک ها را به آرامى روى دنده هاىبالایى نگهدارنده ى ابزار قرار دهید.
شــکل ۴۵-۵ نحوه ى درســت قرار گرفتن همزن بالونى را روى نگهدارنــده ى ابزار نشــان مى دهد که بــراى زدن خامه، تخم مرغ، مایونز و آماده سازى خمیرهاى کیک اسفنجى مورد استفاده قرار مى گیرد.
۵۵-۵ پس از قرار گرفتــن همزن بالونى روىنگهدارنده ى ابزار، در کاسه ى غذاساز را روى آن قرار دهید.
مطابق شکل ۶۵-۵ پس از قرار دادن در کاسه ى غذاساز در جاى خود، آنرا در جهت حرکت عقربه هاى ســاعت بچرخانید تا اهرم لبه ى در باعث شــود میکروســوییچ وصل شود. در این حالت دو شاخه را به برق بزنید تا دستگاه آماده روشن شدن شود.آماده سازى پرس مرکبات دستگاه غذاساز
مطابق شــکل ۷۵-۵ کاسه ى غذاســاز و نگهدارنده ى ابزاررا روى بدنه ى اصلى دســتگاه قرار داده و ســپس صافى پرس مرکبات را روى کاســه ى غذاســاز بگذاریــد. توجه کنید که موتور دستگاه در داخل بدنه ى اصلى قرار دارد.
مطابق شکل ۸۵-۵ پس از قرار گرفتن صافى پرس مرکبات روى کاســه ى غذاساز، دسته ى کاسه را با یک دست گرفته و با دســت دیگر صافى را در جهت حرکت عقربه هاى ســاعت بچرخانید تا صداى کلیک شنیده شده و میکروسوییچ وصل شود.

شکل ۵-۵۷

۵-۵۹
طبق شــکل ۹۵-۵ مخروط را روى گیربکس وســط صافىقرار دهید تا چرخ دنده هاى گیربکس به درســتى با شــیارهاىداخل مخروط درگیر شوند.
مطابق شــکل ۰۶-۵ اگر همه ى قطعات بطور صحیح سوار شــده باشند، به محض قرار دادن ســوییچ روى سرعت حداقل، مخروط شروع به چرخش خواهد کرد.

در شــکل ۱۶-۵ دســتگاه بطــور کامل نصب شــده و براىاستفاده از آن باید مراحل زیر را بترتیب انجام دهید:
۱- دکمه کنترل را روى حالت سرعت حداقل قرار دهید.
۲- پرتقال یا لیمو را به دو نیم برش دهید.
۳- میوه ى برش خورده را روى مخروط فشار دهید.
دقت کنید که خار زیر کوپلینگ در شــیار روى بدنه به درستى قرار گرفته باشد.

شکل ۵-۶۲
۵-۶۴
۴- پس از آبگیرى چند میوه، فشــار را متوقف کنید تا تفاله را از روى صافى بردارید.
آماده سازى آبمیوه گیرى دستگاه غذاساز
دو شاخه ى دســتگاه را از پریز جدا کنید. شکل ۲۶ قسمت بالاى دســتگاه غذاساز را نشــان مى دهد که براى آماده سازى جهت آبمیوه گیرى باید کوپلینگ مربوطه را به آن اضافه کنید.
مطابق شــکل ۳۶-۵ واحد کوپلینگ آبمیوه گیرى با بســت هاى متصل به آن را روى بدنه ى اصلى قرار دهید.
طبق شکل ۴۶-۵ پس از قرار دادن کوپلینگ در جاى خود، مطابق شکل ۵۶-۵ پس از اینکه کوپلینگ در شیار خود قرارگرفت، آنرا محکم با دســت گرفتــه و در جهت حرکت عقربههاى ساعت بچرخانید.
مطابق شکل ۶۶-۵ واحد کوپلینگ را به اندازه اى بچرخانید تا بست آن مقابل ولوم کنترل دستگاه قرار گرفته و صداى کلیک از داخل دستگاه شنیده شود که صداى وصل شدن میکروسوییچ است.
طبق شــکل ۷۶-۵ پس از ســوار شــدن کوپلینگ، کاسه ىتفاله ى آبمیوه گیرى را در جاى خود قرار دهید.
مطابق شکل ۸۶-۵ پس از قرار دادن کاسه ى تفاله ى آبمیوه گیرى روى کوپلینگ، دقت کنید که درست در جاى خود قرار گرفته و محکم شده باشد.
طبق شکل ۹۶-۵ تیغه و تورى را بازدید کنید. در صورتى کهشکافى در تورى وجود نداشته باشد یا دیسک رنده که در وسطقرار گرفته شــل نباشــد، مى توان آنها را در جاى خود قرار داد.
مطابق شــکل ۰۷-۵ طرف دیگر تیغه و تورى را نیز به دقت بازدید کنید و در صورتى که آســیبى مانند ترک خوردگى در قسمت پایین تیغه و تورى وجود نداشت از آن استفاده کنید.
طبق شکل ۱۷ ۵-تیغه و تورى را به آرامى در جاى خود قراردهید. سیستم ساخت زیر تیغه و تورى به گونه اى است که دقیقاً در شیار کوپلینگ قرار خواهند گرفت.
مطابق شــکل ۲۷ ۵-پس از قــرار گرفتن کامل تیغه و تورى در محل خود، درپوش روى کاســه ى تفاله ى آبمیوه گیرى را در جاى خود قرار دهید.
طبق شــکل ۳۷-۵ با قــرار گرفتن درپوش، بســت هاى دوطــرف کوپلینــگ را از دو طرف بر روى درپــوش قرار داده وآنها را ببندید.
مطابق شــکل ۴۷-۵ براى هدایت میوه به داخل دستگاه باید از فشــار دهنده ى میوه استفاده کرد. هرگز دست خود و یا شئ دیگرى را در لوله ى تغذیه وارد نکنید.

مطابق شــکل ۵۷-۵ دســتگاه آماده ى کار کردن مى باشد. دقــت کنید که باید زمان عمل آورى تمامى امور خرد کردن از ۰۳ ثانیه تا حداکثر۰۹ ثانیه باشد.
مطابق شکل ۶۷-۵ براى شســتن دستگاه در اتمام کار، ابتدا باید دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون آورید. سپس کل مجموعه ى آبمیوه گیرى را در جهت عکس حرکت

عقربه هاى ساعت بچرخانید تا از بدنه جدا شود.

شکل ۵-۷۳

۵-۷۵

کار عملى ۱: طریقه ى باز کردن غذاساز
شکل ۷۷-۵ قسمتى از دستگاه غذاساز که محل قرار گرفتنموتور و گیربکس مى باشد را نشان مى دهد. این دستگاه داراىمیکروسوییچ حفاظتى است و اگر یکى از قسمتهاى خردکننده یا آسیاب در جاى خود قرار نگرفته باشند دستگاه کار نمى کند.

شکل ۵-۷۸
۵-۸۰
مطابق شــکل ۸۷-۵ قبل از شــروع به کار، دو شاخه ى برق را از پریز خارج کنید. به وسیله ى پیچ گوشتى برقى چهار عدد پیچ کف دستگاه را باز کنید.
مطابــق شــکل ۹۷-۵ پس از خارج شــدن پیــچ هاى کفدســتگاه، قاب پلاســتیکى کف را از جاى خود خــارج کنید.
ایــن قاب بگونه اى طراحى شــده که هوا بوســیله الکتروموتور از شــیارهاى کف به داخل کشــیده شده و پس از خنک کردن موتور، از شیارهاى کنار به خارج فرستاده مى شود.
در شکل ۰۸-۵ با برداشته شدن قاب کف دستگاه مى توان قســمتهاى داخلى قــاب، موتور، برد الکترونیکــى و کانال دور موتور را به خوبى مشاهده کرد.
شــکل ۱۸-۵ کف دســتگاه غذاســاز را کــه داراى کانالپلاســتیکى ورود هوا و شیارهاى خروجى هوا مى باشد را نشانمى دهد. پروانه ى خنک کننده ى موتور در وسط کانال قرار مىگیرد و با گردش آن، هوا وارد کانال شده و موتور را خنک مى کند و سپس هواى گرم از شیارهاى کنار کانال خارج مى شود.
در شــکل ۲۸-۵ برد الکترونیکى، موتور اونیورسال و پروانه خنک کننده ى موتور به خوبى دیده مى شوند.

شکل ۵-۸۱

۵-۸۳
در شــکل ۳۸-۵ زیر پروانه ى خنک کننــده و روى محورموتــور، یک آهنرباى حلقوى را مشــاهده مى کنید که همراه با آرمیچر مى چرخد و سنسور مغناطیسى مقابل آن، پالسهایى را به طرف برد ارسال مى کند که باعث تغییر دور موتور مى گردد.
در شکل ۴۸-۵ میکروسوییچ محافظ، بالشتک هاى موتور و جا زغالى به خوبى دیده مى شوند.

شــکل ۵۸ ۵-شیار مخصوص روى دستگاه اصلى غذاساز رانشــان مى دهد. در زیر این شــیار یک میکروســوییچ قرار داردو زایــده هاى زیر کاســه ى فرآورى مــواد غذایى یا کوپلینگآبمیوه گیرى، باعث مى شــوند که میکروســوییچ عمل کرده و مدار الکتریکى را آماده ى استارت نماید.

شکل ۵-۸۶
۵-۸۸
مطابق شــکل ۶۸-۵ به وســیله ى یک پیچ گوشــتى دوسو مى تــوان عملکرد زایده ى زیر کاســه ى فرآورى مواد غذایى را آزمایــش کرد. در این حالت با فشــار پیچ گوشــتى صداى میکروسوییچ شنیده مى شود.
مطابق شــکل ۷۸ ۵-با یک پیچ گوشــتى چهارسو پیچ هاىنگهدارنده ى میکروســوییچ را باز کنید تا میکروســوییچ آزاد شود.
طبق شــکل ۸۸-۵ پس از آزاد شــدن پیچ هاى نگهدارنده، میکروسوییچ را به طرف بالا بکشید تا از جاى خود خارج شود. در این حالت ولوم انتخاب سرعت دستگاه و لامپ هاى LED به خوبى دیده مى شوند.
طبــق شــکل ۹۸ ۵-با بــاز شــدن پیــچ هــاى نگهدارنده،میکروسوییچ و قاب آنرا از جاى خود خارج کنید.
مطابق شــکل ۰۹-۵ میکروسوییچ را از قاب پلاستیکى جداکنید. در این حالت براى اطمینان از سلامت میکروسوییچ فیش هاى آن را از ترمینال مربوطه جدا کرده و ســپس آن را به وسیله ى یک اهم متر یا تست لامپ آزمایش کنید.

شکل ۵-۸۹

۵-۹۱
مطابق شــکل ۱۹ ۵-با یک پیچ گوشتى چهارسوى مناسب
پیــچ هاى محکــم کننده ى موتــور و گیربکس به بدنــه را باز کنید.
طبق شکل ۲۹-۵ با باز شدن سه عدد پیچ نگهدارنده، موتور را به طرف بالا بکشید تا از جاى خود خارج شود.

در شکل ۳۹-۵ با خارج شــدن موتور و گیربکس، قسمت شکل ۵۹ ۵-قسمت روى گیربکس و سه عدد لاستیک لرزههاى مختلف دستگاه بخوبى قابل مشاهده مى باشند. گیر آن را نشان مى دهد.
در شــکل ۴۹ ۵-موتور اونیورســال و گیربکــس از کنار به در شــکل ۶۹-۵ با خارج شــدن موتور و گیربکس از جاى خوبى دیده مى شوند. خود، ســه عدد پایــه ى نگهدارنــده ى موتــور و گیربکس به خوبى دیده مى شــوند که داخل لاســتیک هاى لرزه گیر قرار مى گیرند.

مطابق شــکل ۷۹-۵ با یک پیچ گوشــتى چهارسو پیچ هاىنگهدارنده ى برد الکترونیکى به بدنه را باز کنید.
طبق شکل ۸۹-۵ پس از باز شدن پیچ هاى نگهدارنده و جداشدن برد از بدنه، سر سیم هاى سنسور مغناطیسى تاکو ژنراتور را با کمى فشار به طرف بیرون از ترمینال برد جدا کنید.
شکل ۹۹-۵ جدا شدن ترمینال سیم هاى تاکو ژنراتور از بردرا نشان مى دهد.
شــکل ۰۰۱-۵ برد الکترونیکى دستگاه غذاساز را بصورت کامل نشــان مى دهد که در آن کلیدها، لامپ ها، پتانســیومتر و سایر اجزاى برد به خوبى دیده مى شوند.

در شــکل ۱۰۱-۵ برق ورودى به برد و فیوز شیشه اى جهت شکل ۲۰۱-۵ پلاک مشــخصات فنى یک دستگاه غذاسازمحافظت از برد نشان داده شده است. را نشان مى دهد.
توان مصرفى: ۰۰۰۱ وات ولتاژ ورودى: ۰۴۲-۰۲۲ ولت

شکل ۵-۱۰۱ شکل ۵-۱۰۲

غذاساز
دستگاه غذاســاز ابزارى براى تهیه انواع خمیر پیتزا، کیک، شــیرینى، خردکردن ســبزى، ریز کردن و رنده کردن گوشت، ســیب زمینى، پیاز، انواع میوه ها و حتى خشــک کردن ســبزى مى باشد. کارآیى متنوع، طراحى گوناگون و موتور قدرتمند با قدرت چرخش بالا از ویژگیهاى این دستگاه مى باشد.
دســتگاه غذاساز داراى ســه ظرف شــفاف در اندازه هاى مختلف مى باشــد که هر یک داراى کاربرد خاصى مى باشند.
اولین ظرف شــفاف بزرگ بوده و براى تهیه انواع سوپ و ……. مناسب اســت. دومین ظرف شفاف مانند سیستم شوتینگ عمل مى کند و داراى مخزنى براى خروج آسان و سریع مقادیر زیاد ســبزى و میوه مى باشــد و نیازى به باز کردن درب اصلى نمى باشد. سومین ظرف شفاف کوچک بوده و داراى تیغه ى S مانند جهت همزدن غذا مى باشد که هنگام اضافه کردن مواد کوچکى از قبیل ســیر و ادویه جات به مــواد غذایى بکار مى رود. تمامى قطعات این دســتگاه قابل شستشو با ماشین ظرفشویى مى باشند.
حفاضت و ایمنى عمومى تمام وسایل الکتریکى:
تعمیرات وسایل الکتریکى را به افراد ماهر و متخصص بسپارید.
باید از نصب کلید، پریز و وسایل برقى در حمام خوددارى کرد.
استفاده از وســایل برقى فاقد دو شــاخه، بسیار خطرناک و حادثه ساز است.
نباید از یک پریز براى روشــن کردن همزمان چند وسیله ى برقى استفاده کرد.
از اســتاندارد بودن تجهیــزات الکتریکــى در هنگام خرید مطمئن شوید.
هنگام شستشوى آشپزخانه، باید وسایل برقى را از برق جدا کرد.
از قرار دادن اشیاى سنگین و برنده بر روى سیمها خوددارى کنید.
بلافاصله پس از اســتفاده کردن از ســیم هاى ســیار، آنها راجمع کنید.
وسایل الکتریکى را پس از استفاده از برق جدا کرده و دوراز دسترس کودکان قرار دهید.
براى پوشاندن پریزهایى که نزدیک سطح زمین قرار دارند، حتما از درپوش استفاده کنید.
از وارد کردن جسم فلزى به داخل وسایل برقى مانند توستر، اجاق برقى و پریز برق خوددارى کنید.
همه سیم هاى وسایل الکتریکى را باید هر چند وقت یک بار کنتــرل کرد تا در صورت وجود نقص یا قطع شــدگى، به موقع تعمیر شوند.
۵ آزمون پایانى واحد کار
براى جلوگیــرى از خطر برق گرفتگى در آشــپزخانه، باید
بدنه فلزى تمام وســایل الکتریکى مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویى را با نظر متخصص مربوطه به زمین حفاظتى متصل کرد.
کودکان بسیار کنجکاو هستند و وسایل برقى براى آنها بسیار جالب است. این وسایل را از دسترس آنها دور نگهدارید.
براى تمیز کردن وســایل الکتریکى مانند چاى ساز، پلوپز و … ابتدا وســیله مورد نظر را از پریز جدا کرده و از خشک بودن کامل آن مطمئن شوید.
در صورت آتش ســوزى وســایل الکتریکــى، نباید از آب اســتفاده کرد و قبل از شــروع اطفاى حریق، باید جریان برق را قطع کرد.

۱- چهار مورد از کارهایى که بوسیله ى دستگاه غذاساز مى توان انجام داد را نام ببرید؟
۲- براى تمیز کردن مواد غذایى که در حین کار به تیغه یا کاسه ى غذاساز مى چسبند چه کارهایى باید انجام داد؟
۳- پس از اتمام کار غذاساز، چه اقداماتى باید انجام داد تا ایمنى کار رعایت شود؟
۴- چه کارهایى را براى استفاده از قسمت پرس مرکبات باید انجام داد؟
۵- علت جرقه زدن زیر زغال ها چیست. سه مورد را نام ببرید؟
۶- موتور الکتریکى غذاساز از چه نوع موتورى مى باشد؟
۷- موتور غذاساز کار مى کند ولى ابزار گردنده روى دستگاه حرکتى ندارند. علت چیست؟
۸- پس از آماده سازى همزن و شروع کار دستگاه، از زیر پارچ آن آب مى ریزد. علت چیست؟
کار عملى ۱: قسمت هاى آماده سازى یک نمونه دستگاه غذاساز را زیر نظر مربى کارگاه با رعایت اصول حفاظتى و ایمنى تمرین کنید.
کار عملى ۲: یک دســتگاه غذاســاز را زیر نظر مربى کارگاه باز کنید و زغال هاى آن را بررســى کرده و در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید.
جدول عیب یابى دستگاه غذاساز
پریز برق ندارد
سیم رابط معیوب است
میکروسوییچ حفاظتى عمل نکرده است زغال موتور کوتاه شده است
شئ خارجى بین زغال و کلکتور قرار گرفته است موتور سوخته و مدار آن قطع است دستگاه روشن نمى شود
زغال کوتاه شده و فشار فنرها کم است بلبرینگ یا بوش موتور لقى دارد شفت آرمیچر لاغر شده است
فنر پشت زغال سوخته و خاصیت خود را از دست داده است سیمها در موقع مونتاژ جابه جا شده اند زیر زغال ها جرقه مى زند
آرمیچر سوخته است بالشتک سوخته است
تیغه هاى کلکتور کنده شده است زیر زغال ها جرقه ى شدید ایجاد شده است
دستگاه داراى گیر مکانیکى شده و باید بوش و بلبرینگ ها بازدید شوند غلظت مواد هنگام فرآورى زیاد است و باید آن را تنظیم کرد مواد غذایى سفت را قبل از فرآورى به قطعات کوچک برش دهید موتور صداى هوم مى دهد
ابزار مورد استفاده کند شده اند
سرعت دستگاه درست انتخاب نشده است ابزار به درستى در جاى خود سوار نشده اند مواد درست آسیاب نمى شوند
در کاسه ى غذاساز ترک دارد لاستیک آب بندى معیوب شده است
مواد بیش از حد مجاز داخل ظرف ریخته شده است مواد از ظرف غذاساز بیرون مى ریزد

لوازم یدکی غذاساز و لوازم یدکی خردکن را از قطعه بانک بخواهید

 • مخزن یا کاسه یا ظرف اصلی غذاساز
 • درب روی مخزن غذاساز
 • ·          موتور غذاساز
 • تیغه غذاساز
 • پارچ مخلوط کن غذاساز
 • ·          شفت غذاساز
 • ·          تیغه های رنده غذاساز
 • واشر غذاساز
 • پوشر و یا فشاری غذاساز
 • آسیاب غذاساز
 • بوردغذاساز
 • دسته پارچ غذاساز
 • دسته مخزن غذاساز
 • چرخ دنده غذاساز
 • سوییچ غذاساز
 • گوشواره غذاساز
 • واشر درب خردکن
 • رنده غذاساز
 • کاردک غذاساز
 • پره همزن
 • کوبل غذاساز
 • ظرف پیرکس غذاساز
 • درب آسیاب و درب خردکن
 • تیغ آسیاب و تیغ خرد کن
 • ظرف آسیاب و ظرف خردکن
 • مخزن آسیاب و مخزن خرکن
 • موتور آسیاب و موتور خردکن
 • پارچ  آسیاب و پارچ خردکن

قطعه بانک تامین کننده لوازم یدکی غذاساز مولینکس ،  لوازم یدکی غذاساز تفال ،  لوازم یدکی غذاساز روندو ۲۵۰۰ تفال ،  لوازم یدکی غذاساز نانیوا ،  لوازم یدکی غذاساز براون ،  لوازم یدکی غذاساز بلک اند دکر ،  لوازم یدکی غذاساز بوش ، لوازم یدکی غذاساز پاناسونیک ،  لوازم یدکی غذاساز فلر ،  لوازم یدکی غذاساز فیلیپس ،  لوازم یدکی غذاساز کنوود ، لوازم یدکی غذاساز مولینکس ،  لوازم یدکی غذاساز گاسونیک  ، لوازم یدکی خردکن مولینکس ، لوازم یدکی خردکن تفال ، لوازم یدکی خردکن روندو ۲۵۰۰ ،  لوازم یدکی خردکن نانیوا ،  لوازم یدکی خردکن براون ، لوازم یدکی خردکن بلک اند دکر ،  لوازم یدکی خردکن بوش ، لوازم یدکی خردکن پاناسونیک ،  لوازم یدکی خردکن فلر ، لوازم یدکی خردکن فیلیپس ،  لوازم یدکی خردکن کنوود ، لوازم یدکی خردکن گاسونیک ، لوازم یدکی خردکن نانیوا ، لوازم یدکی غذاساز پارس خزر  ، لوازم یدکی خردکن پارس خزر  ، لوازم یدکی غذاساز کنوود ، لوازم یدکی خردکن کنوود ،

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *